Generator dokumentów

ZAMÓWIENIE – BEZPŁATNY DOSTĘP DO INTERNETU

I. Dane Korzystającego

Imię (imiona)
Nazwisko
Obywatel RP
PESEL
Seria i numer dowodu osobistego

II. Adres Zamieszkania Korzystającego

Ulica (miejscowość zamieszkania)
Nr budynku
Nr lokalu (jeśli nie dotyczy, wstawić "-")
Kod pocztowy (00-000)
Miejscowość (poczta)

III. Dane Kontaktowe

Telefon (123456789)
E-mail

Oświadczenie

Serwis DarmowyInternet.net nie gromadzi ani nigdzie nie przesyła danych osobowych
wprowadzanych do formularza, jako niezbędnych do wygenerowania prawidłowych dokumentów
dla zamówienia usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu.
Jednakże Użytkownik korzystając z automatycznego generatora dokumentów zgadza się zapisać
do listy subskrybentów serwisu DarmowyInternet.net poprzez zapisanie w bazie danych adresu e-mail.


Po wypełnieniu prawidłowo formularza i kliknięciu Wygeneruj dokumenty do druku pojawi się okienko
z możliwością zapisania lub otwarcia wygenerowanego pliku z dokumentami. Pliki generowane są w formacie pdf, do którego otwarcia potrzebujesz np. program Foxit Reader.

Pamiętaj również o zapoznaniu się z regulaminem usługi Bezpłatny Dostęp do Internetu, którego treść dostępna jest na stronie Aero2.